Regulamin Świadczenia Usług Portalu Internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej: ”Regulaminem”), określa zasady korzystania przez użytkowników z portalu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym URL: www.petsonboard.pl (zwany dalej: „Portalem”).
Portal prowadzony jest przez Startup “PetsOnBoard” w ramach Programu AIP w Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, adres korespondencyjny: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 (Klatka K4, poziom 1), 03-901 Warszawa zwany dalej: „Administratorem”.
Adres oraz dane kontaktowe Portalu: adres internetowy – www.petsonboard.pl, e-mail – kontakt@petsonboard.pl.
Do korzystania z Portalu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem uprawnione są jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego zwane dalej „Użytkownikami” lub „Klientami”.
Użytkownik przed przystąpieniem do użytkowania Portalu powinien zapoznać się z jego regulaminem i zaakceptować jego warunki.
Warunkiem uzyskania pełnej możliwości korzystania z Portalu jest posiadanie aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
Obecna wersja Portalu jest wersją testową, co oznacza, że będzie podlegać udoskonaleniom w przypadku pojawienia się ewentualnych błędów.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych w Portalu.

Portal pozwala jego Użytkownikom na tworzenie spersonalizowanych profili – kont służących:
a) publikowaniu ogłoszeń o osobach oferujących opiekę nad psami

b) odczytywaniu ogłoszeń przez osoby poszukujące opiekuna dla swojego psa

c) komunikacji pomiędzy Użytkownikami

d) rezerwacji usługi opieki nad psami u osób publikujących swoje ogłoszenia przez osoby szukające opiekuna dla swojego psa

2. Usługi opisane w § 2 ust. 1 lit. a), b) i c) zwane będą w dalszej części Regulaminu: „Usługami bezpłatnymi”.

§ 3. Zasady korzystania z Usług

Korzystanie przez Użytkownika z Usług bezpłatnych wymaga:
i. rejestracji poprzez podanie następujących danych: (a) imienia i nazwiska Użytkownika lub Nazwy Użytkownika; (b) adresu e-mail; (c) adresu zamieszkania; (d) numeru telefonu;

ii. zalogowania w Portalu;

iii. akceptacji warunków Regulaminu;

iv. złożenia zamówienia poprzez formularz

2. Składanie zamówień i zapytań o Usługę bezpłatną odbywa się poprzez system wiadomości dostępny na Portalu, lub przesłanie do Administratora wiadomości e-mail: kontakt@petsonboard.pl

3. Inne informacje dotyczące działania Portalu, a także zawierające informację handlową o nowych pro duktach lub usługach Portalu, o promocjach Portalu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

4. Administrator informuje, że nie jest wykonawcą usługi opieki całodobowej, opieki dziennej oraz wyprowadzania psów, ani nie jest stroną w tym świadczeniu, a tym samym nie bierze żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 4. Polityka prywatności

Użytkownik, w przypadku gdy chce, aby doszło do przekazania jego danych, oraz w przypadku zakupu Usługi płatnej poprzez wypełnienie właściwych formularzy i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, adres korespondencyjny: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 (Klatka K4, poziom 1), 03-901 Warszawa
Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Startupowi PetsOnBoard, dane kontaktowe: . kontakt@petsonboard.pl
Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a) zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

b) przechowania danych osobowych Użytkownika w bazie Użytkowników,

5. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej Portalu oraz innych informacji marketingowych związanych z Portalem.

6. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

7. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

8. W Portalu wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin Portalu przez Użytkownika, system Portalu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Portalu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żąda nie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość usług Portalu dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwany jest Portal. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Portal nie będzie mógł zidentyfikować Klienta Użytkownika ani jego preferen- cji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.

9. Portal informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Portalu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Portal zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Portalu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Portalem a Użytkownikiem.

10. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Portal drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy o świadczenie usług.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy świadczenia usług następuje przez wysłanie Klientowi Użytkownikowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi Użytkownikowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zamówienia;

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 5. Wymogi techniczne

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Portalu oraz świadczenia usług na rzecz Użytkownika, stacja/ urządzenie końcowe Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
a) aktywne łącze internetowe;

b) aktualna wersja przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer

c) włączona akceptacja plików cookies oraz oraz obsługa plików JavaScript

2. Portal nie jest zobowiązany do dostarczenia oprogramowania.

3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem Użytkownikiem a licencjodawcą.

§ 6. Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi przez Portal na rzecz Użytkownika.
Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Portalu: kontakt@petsonboard.pl.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji, dane identyfikujące reklamowaną usługę (np. numer zamówienia, datę transakcji itp.) oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Portal zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem tej samej metody, za którą Klient zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji.

§ 7. Prawo Własności Intelektualnej

Użytkownik, który wprowadza na łamach Portalu treści lub logotypy (zwane dalej: „Utworami”), wyraża zgodę na korzystanie z nich przez Portal na następujących polach eksploatacji:
a) umieszczenie na stronie internetowej Portalu;

b) umieszczanie i rozpowszechnianie na portalach społecznościowych i kanale YT należących do Administratora i jego partnerów;

c) redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego

2. W celu tworzenia praw zależnych Administratora powinien uzyskać on zgodę Użytkownika.

3. Użytkownik korzystający z funkcjonalności Portalu zobowiązuje się do przestrzegania
autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Portalu.

4. Użytkownik nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Administratora do kopiowania bądź rozpowszechniania materiałów udostępnianych na łamach Portalu do których nie posiada praw.

§ 8. Prawa i Obowiązki Użytkownika

Zakazane jest umieszczanie przez Klienta ogłoszeń:
a) niosących treści bezprawne;

b) obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;

c) fałszywych lub mylących;

d) naruszających prawa osób trzecich;

e) rozpowszechniających spam;

f) zawierających linki oraz reklamy konkurencyjnych dla www.petsonboard.pl,

g) wirusów czy innych technologii działających na szkodę u i innych

h) naruszające prawa osób trzecich.

2. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@spiknik.pl, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

3. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta w Portalu osobom trzecim.

4. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Portalu.

5. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

6. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@petsonboard.pl

7. W ramach Portalu zabronione jest działanie, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

§ 9. Prawa i Obowiązki Administratora

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub błędy w funkcjonowaniu Portalu nie wynikające z okoliczności, za które on nie odpowiada, w tym zakłócenia prowadzące do utraty danych, informacji, zdjęć lub innych treści umieszczonych w Portalu oraz zakłócenia niekorzystnie wpływające na sprzęt komputerowy (zarówno oprogramowanie jak i tzw. hardware) wykorzystywany celem korzystania z Portalu.
Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za niemożność (czasową jak i trwałą) korzystania przez Użytkowników z jakiejkolwiek funkcji Portalu lub usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu nie wynikające z okoliczności, za które on nie odpowiada, które powstają z dokonywania zmian lub ulepszeń w Koncepcji Portalu jak również wynikającą z rezygnacji z określonych funkcji Portalu bądź świadczenia określonych usług drogą elektroniczną. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy będą powiadomieni z odpowiednim uprzedzeniem.
Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia konta Użytkownika w przypadku:
a) złamania zasad Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, Administratora lub Portalu,

c) podawania nieprawdziwych danych,

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) treści i informacje przekazywane przez Użytkowników, w szczególności za ich prawdziwość,
aktualność czy rzetelność;

b) działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Użytkownik przekazał kody dostępu do swojego konta w Portalu;

c) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta
Użytkownika, w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,

d) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji Portalu,

§ 10. Odstąpienie od umowy

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od świadczenia usług bezpłatnych bez podania przyczyny w każdym czasie. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik powinien, wysłać wiadomość z prośbą o usunięcie konta Użytkownika na adres Administratora: kontakt@petsonboard.pl.

§ 11. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a Portalem;
powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczne, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.